Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Maximum Beauty en de cliënt waarop Maximum Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Maximum Beauty
Maximum Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Maximum Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan Maximum Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Maximum Beauty 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, kan Maximum Beauty het gehele honorarium berekenen en tevens de cliënt in het vervolg de toegang tot de salon weigeren. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Maximum Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt tien minuten later dan de afgesproken tijd komt, kan Maximum Beauty de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling
De prijzen van behandelingen en producten zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Maximum Beauty alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Tevens heeft Maximum Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Maximum Beauty voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Maximum Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Maximum Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenfiche. Maximum Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoongegevens. Maximum Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Maximum Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Maximum Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

7. Aansprakelijkheid
Maximum Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maximum Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Maximum Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Maximum Beauty geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Maximum Beauty geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Maximum Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Maximum Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Maximum Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Aanpassing Algemene Voorwaarden
Maximum Beauty behoud zich het recht ten aller tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder dat zij haar cliënten hiervan op de hoogte hoeft te stellen.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden